Съобщение за поверителност на личните данни

Ние сме :Райчев сървисис ЕООД, можете да се свържете с нас на телефон 0885863309 или на имейл: office@serviz-peralni.com.

Ние отчитаме,че за Вас е важно да разберете  как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме  информацията  за наетите от нас лица и нашите клиенти, която представлява лични данни.Затова чрез настоящото Съобщение за поверитвлност на личните данни Ви информираме  за  извършваната  обработка  и за възможностите  за упражняване на контрол от Ваша страна съгласно изискванията на европейското и  националното ни законодателство.

Молим запознайте се внимателно с този документ.

Съобщението се прилага по отношение на цялата информация, съдържаща  лични данни, която се съхранява или обработва .Информацията може да  се садържа (изброяването не е изчерпателно) в :

-Сервизни протоколи

-Гаранционни карти

-Фактури, поръчки и др.

Адресатите на настоящият документ са лицата, чиято информация обработваме във връзка  с предоставяните  от нас услуги.

Личните данни, които обикновено  обработваме  включват:адрес, телефон, имена, имейл за връзка с Вас.

Когато обработваме Вашите лични данни, ние го правим само при наличие на основание за тази обработка.В повечето случаи обработването на Вашите лични данни  ще бъде на едно от следните основания:

-За да Ви издадем финансов документ, тъй като по Българското законодателство за издаване на фактура са нужни имена и адрес.

-За да получите предлаганата от нас услуга е е необходимо да ни предоставите адрес.

-За да получите гаранция или документ за вече изършена услуга трябва да ни предоставите имена.

Дружеството може да  обработва  Вашите лични данни за следните цели:

-Извършване на  предлаганата услуга и издаване на  документи свързани с нея.

Дружеството може да обработва личните Ви данни за целите на  установяване,упражняване и защитата на потенциялни правни искове.

Не използваме автоматизирано вземане  на  решения и профилиране.

Личните Ви данни, които обработваме за Вас, ще ни бъдат предоставени от Вас при приемането и изпълнението на поръчката.Понякога  може  да получаваме лични данни за Вас от трети страни например клиенти, бизнес партньори, държавни органи и органи на местното самоуправление.

Нашият подход  е да запазваме личните данни  само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да  удовлетворим целта , за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително предвид  рамките на приложимия законов срок.

За  целите изброени по -горе, можем да  споделяме данните Ви с колеги в компания на трети лица или доставчици на  счетоводни услуги.

Предприемаме  разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност , предназначени да защитят личните Ви  данни  от загуба , злоъпотреба , промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на националното законодателство.

Вие  имате  право да поискате от нас информация за  конкретния  вид съхранение на Вашите лични данни, срокове на съхранение, както и лицата на които ги предоставяме.Можете  във  всеки момент  да оттеглите  съгласието си  за   обработка на личните Ви данни.

Моля ,обърнете внимание ,че може да поискаме  доказателство за самоличност  и си запазваме   правото си  да  събираме  такса  например, ако молбата Ви е явно  неоснователна или прекомерна.Ще се стремим  да отговорим  на Вашето искане  в приложимите срокове- до 1 календарен месец от получаване на  искането,като срокът  може да  бъде удължен  с още  два месеца,като се взема предвид  сложността и броят  на  исканията.